ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHO NGƯỜI DÙNG

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này. Đây là thỏa thuận điện tử và bằng việc đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của hệ thống, có nghĩa là, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các điều khoản sử dụng này và sẽ chịu trách nhiệm trước các điều khoản bạn đã đồng ý.

1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần công nghệ dịch vụ Shopholic

Công ty Cổ phần công nghệ dịch vụ Shopholic (sau đây gọi là "Công ty", “Shopholic”) cung cấp một hệ thống kết nối giữa người cung cấp dịch vụ/bán hàng (gọi chung là nhà cung cấp dịch vụ) với người có nhu cầu sử dụng dịch vụ/mua hàng (gọi chung là người dùng). Công ty không cung cấp dịch vụ, cũng như không bán bất cứ mặt hàng nào. Tất cả dịch vụ/hàng hóa được cung cấp trực tiếp cho bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ là một bên thứ ba độc lập, thực hiện hoạt động kinh doanh cho riêng họ, không có bất kỳ quan hệ sử dụng lao động nào với Công ty.

2. Các định nghĩa

 • Tài khoản có nghĩa là tài khoản bạn đã đăng ký để truy cập hệ thống với tư cách là người dùng;
 • Pháp luật hiện hành có nghĩa là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực;
 • Ứng dụng có nghĩa là ứng dụng điện tử do Công ty Cổ phần công nghệ dịch vụ Shopholic cung cấp;
 • Thiết bị di động là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác do bạn sở hữu hoặc kiểm soát mà bạn sử dụng để kết nối với ứng dụng người dùng;
 • Chính sách có nghĩa là bất kỳ điều khoản, hướng dẫn hoặc chỉ dẫn nào áp dụng cho người dùng, được Công ty thông báo cho bạn vào từng thời điểm và có thể được Công ty cập nhật vào từng thời điểm;
 • Điều khoản cụ thể có nghĩa là các điều khoản bổ sung hoặc thay thế có thể áp dụng cho một số phần cụ thể của hệ thống và/hoặc dịch vụ, được thông báo cho bạn vào từng thời điểm;
 • Hệ thống có nghĩa là hệ thống do Công ty cung cấp để kết nối nhà cung cấp dịch vụ với người dùng, bao gồm ứng dụng cho nhà cung cấp, ứng dụng cho người dùng và các phần mềm, trang điện tử, nền tảng, dịch vụ thanh toán và các hệ thống và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan, bao gồm các trang điện tử. Để tránh nhầm lẫn, hệ thống do Công ty Cổ phần công nghệ dịch vụ Shopholic cung cấp không bao gồm dịch vụ, vì dịch vụ này do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp trực tiếp cho bạn;
 • Điều khoản sử dụng có nghĩa là điều khoản sử dụng của người dùng và tất cả điều khoản cụ thể áp dụng;
 • Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là bên cung cấp dịch vụ thứ ba độc lập cung cấp dịch vụ đã được kết nối với bạn thông qua hệ thống;
 • Dịch vụ có nghĩa là dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp khi họ được kết nối với bạn thông qua hệ thống;
 • Người dùng có nghĩa là người dùng cuối cùng đã đăng ký trên ứng dụng cho người dùng theo từng cá nhân;
 • Ứng dụng người dùng có nghĩa là ứng dụng điện tử do Công ty Cổ phần công nghệ dịch vụ Shopholic cung cấp cho người dùng để kết nối với nhà cung cấp dịch vụ;
 • Trang điện tử có nghĩa là trang điện tử do Công ty Cổ phần công nghệ dịch vụ Shopholic điều hành.

3. Trách nhiệm của bạn

Cam kết của bạn với Công ty Cổ phần công nghệ dịch vụ Shopholic:

3.1 Bạn xác nhận rằng

 • Bạn có đầy đủ quyền hạn, thẩm quyền để ký kết và đồng ý ràng buộc về mặt pháp lý bởi điều khoản sử dụng này và thực hiện nghĩa vụ của bạn theo điều khoản sử dụng này;
 • Bạn đã đạt độ tuổi tối thiểu để bạn có đủ năng lực chịu ràng buộc về mặt pháp lý bởi điều khoản sử dụng này theo luật pháp Việt Nam;
 • Bạn phải luôn tuân thủ tất cả các pháp luật hiện hành và chính sách, và sẽ thông báo cho Công ty nếu bạn vi phạm bất kỳ pháp luật hiện hành hoặc chính sách nào;
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng hệ thống cho mục đích hợp pháp và chỉ cho mục đích sử dụng được dự kiến của hệ thống;
 • Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu và thông tin nào do bạn (hoặc thay mặt bạn) cung cấp cho Công ty hoặc thông qua hệ thống là luôn chính xác, cập nhật, đầy đủ và không sai lệch;
 • Bạn chỉ được sử dụng điểm truy cập internet và tài khoản dữ liệu mà bạn được phép sử dụng;
 • Bạn không được thực hiện mọi hành vi gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp;
 • Bạn không được làm hư hỏng hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng mà hệ thống hoạt động.

3.2 Tương tác của bạn với nhà cung cấp dịch vụ và những người dùng khác

Việc bạn đặt dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ tạo nên mối quan hệ trực tiếp giữa bạn và nhà cung cấp dịch vụ mà Công ty không phải là một bên tham gia trong quan hệ hợp đồng đó. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Công ty không chịu trách nhiệm về hoặc không có nghĩa vụ đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến bạn. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với nhà cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ.

3.3 Bạn đồng ý

 • Đối xử với nhà cung cấp dịch vụ và những người dùng khác một cách tôn trọng, phù hợp với các chính sách và sẽ không có thái độ hoặc thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp, đe dọa hoặc quấy rối trong khi sử dụng dịch vụ hoặc hệ thống;
 • Không gây thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba;
 • Không liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ nhằm thực hiện các mục đích khác ngoài việc tiếp nhận và sử dụng dịch vụ.

3.4 Quyền quyết định yêu cầu cung cấp dịch vụ

Nhà cung cấp dịch vụ có toàn quyền quyết định chấp nhận hay từ chối yêu cầu cung cấp dịch vụ vì bất kỳ lý do nào.

3.5 Kiểm tra chất lượng

Để tránh nhầm lẫn, Công ty không kiểm tra chất lượng của bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào (bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển), Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác được cung cấp từ các bên cung cấp thứ ba đó. Bất kỳ đánh giá về nhà cung cấp dịch vụ nào đều nhằm mục đích đánh giá chất lượng do những người dùng khác đưa ra mà không phải là sự kiểm tra chất lượng (hay hình thức khác) của Công ty về nhà cung cấp dịch vụ đó.

3.6 Khiếu nại

 • Mặc dù nhà cung cấp dịch vụ sẽ tự chịu trách nhiệm về dịch vụ nhưng nếu bạn có khiếu nại về dịch vụ mà bạn đã sử dụng thì Công ty có quyền giải quyết mọi khiếu nại như vậy thông qua quy trình xử lý khiếu nại của Công ty. Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình đó và gửi mọi khiếu nại mà bạn có thể có thông qua ứng dụng người dùng hoặc thông tin liên hệ được công bố trên website, ứng dụng. Công ty cũng có quyền chuyển tiếp khiếu nại của bạn đến nhà cung cấp dịch vụ liên quan và có thể quyết định, nhưng không có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ. Quy trình xử lý khiếu nại của Công ty sẽ không miễn trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào không được miễn trừ hoặc giới hạn theo pháp luật hiện hành.
 • Nếu Công ty nhận được đơn khiếu nại từ nhà cung cấp dịch vụ hoặc một người khác về bạn, Công ty có quyền chuyển tiếp khiếu nại đến bạn hoặc giải quyết khiếu nại đó thông qua quy trình xử lý khiếu nại của mình. Trong trường hợp này, bạn cũng đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình xử lý khiếu nại đó.
 • Các phương thức khiếu nại:
  • Tại văn phòng công ty Cổ phần công nghệ dịch vụ Shopholic: 35 ngõ 123 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội:
  • Hotline: 0822.969.369
  • Email: cskh@shopholic.vn

4. Tài khoản của bạn

 • Để truy cập vào hệ thống với tư cách là người dùng, bạn cần đăng ký và duy trì tài khoản với tư cách là người dùng của ứng dụng người dùng.
 • Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi được thực hiện trên tài khoản của bạn:
  • Chỉ được có một tài khoản;
  • Phải giữ bí mật và an toàn thông tin tài khoản của bạn (bao gồm cả thông tin đăng nhập và thông tin thanh toán của bạn);
  • Không được cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào tài khoản của bạn, bao gồm cả việc chuyển giao tài khoản hoặc thông tin từ tài khoản của bạn cho bất kỳ người nào khác;
  • Phải thông báo ngay cho Công ty nếu bạn nghi ngờ có bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn;
  • Nếu bạn đồng thời là nhà cung cấp dịch vụ và sở hữu một tài khoản của người sử dụng, bạn không được phép sử dụng tài khoản của bạn để đặt yêu cầu cung cấp dịch vụ với tư cách là người dùng mà bạn sẽ chấp nhận cung cấp dịch vụ đó với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, hoặc cộng tác với nhà cung cấp dịch vụ khác hoặc người dùng khác trong mọi trường hợp tương tự.
 • Công ty có quyền chặn hoặc từ chối quyền truy cập vào tài khoản của bạn, và/hoặc chặn các tính năng tích hợp sẵn trong ứng dụng người dùng, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của mình nếu:
  • Công ty cho rằng, theo toàn quyền quyết định của Công ty, bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản sử dụng này;
  • Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  • Nếu bạn chưa thanh toán cho Công ty bất kỳ khoản tiền nào; 
  • Nếu điều khoản sử dụng này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào;
  • Vào bất cứ thời điểm nào khác theo quyết định hợp lý của Công ty.

5. Việc sử dụng hệ thống của bạn

5.1 Quyền được cấp và bảo lưu

 • Với điều kiện bạn tuân thủ điều khoản sử dụng này, Công ty cấp cho bạn quyền sử dụng có thể bị hủy ngang, có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, miễn phí quyền sử dụng trong thời hạn của điều khoản sử dụng, để truy cập và sử dụng hệ thống duy nhất cho việc sử dụng của cá nhân bạn cho mục đích kết nối bạn với nhà cung cấp dịch vụ.
 • Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn theo điều khoản sử dụng này đều được Công ty bảo lưu. Không có nội dung nào trong điều khoản sử dụng này chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào về/hoặc đối với hệ thống (cho dù là toàn bộ hoặc một phần) cho bạn.

5.2 Hành vi bị nghiêm cấm

Khi sử dụng hệ thống, bạn không được:

 • Chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền sử dụng lại, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác về mặt thương mại khác hoặc cung cấp hệ thống cho bất kỳ bên thứ ba nào theo bất kỳ hình thức nào;
 • Sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phát sinh dựa trên hệ thống hoặc thiết kế kỹ thuật đảo ngược hoặc truy cập phần mềm nền tảng vì bất kỳ lý do nào;
 • Sử dụng hệ thống để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, tạo sản phẩm bằng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như hệ thống, sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của hệ thống, hoặc khởi chạy chương trình hay tập lệnh tự động mà có thể thực hiện nhiều yêu cầu máy chủ trong mỗi giây, hoặc gây ra tổn thất nghiêm trọng hay cản trở hoạt động và/hoặc hiệu suất của hệ thống, hoặc cố gắng truy cập trái phép vào hệ thống hoặc các hệ thống hay mạng liên quan;
 • Sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc quy trình nào để truy xuất, lập chỉ mục, “khai thác dữ liệu” hoặc theo bất kỳ cách thức nào khác sao chép hoặc phá cấu trúc điều hướng, giao diện, hình thức hoặc nội dung của hệ thống;
 • Đăng, phân phối hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào, bất kỳ tư liệu có bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền nào khác mà không có sự đồng ý trước của chủ quyền sở hữu đó, hoặc xóa mọi thông báo về bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu độc quyền khác tích hợp sẵn trong hệ thống;
 • Gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tư liệu nào vì mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận;
 • Gửi thư rác hoặc các tin nhắn không được yêu cầu, hoặc thực hiện các hành vi khác gây phương hại, phiền toái, bất tiện hoặc thực hiện việc đặt yêu cầu dịch vụ giả mạo;
 • Gửi hoặc lưu trữ tư liệu vi phạm, dung tục, đe dọa hoặc tư liệu bất hợp pháp;
 • Gửi tư liệu có chứa virus phần mềm, worm, trojan hoặc mã, tệp, tập lệnh, tác nhân hay chương trình máy tính có hại khác;
 • Can thiệp hoặc làm gián đoạn tính toàn vẹn hoặc hiệu suất hoạt động của hệ thống hoặc dữ liệu trong hệ thống;
 • Mạo danh bất kỳ chủ thể hoặc đơn vị nào hoặc khai báo sai về mối quan hệ của bạn với một chủ thể hoặc đơn vị;
 • Cố ý khai báo sai vị trí hoặc địa điểm của bạn; hoặc
 • Gây thiệt hại cho uy tín của Công ty Cổ phần công nghệ dịch vụ Shopholic theo bất kỳ hình thức nào.

5.3 Giới hạn việc sử dụng dịch vụ của bạn

 • Bạn không được sử dụng dịch vụ để:
  • Thực hiện hành vi phạm tội hoặc thực hiện bất kỳ hành vi, hoạt động nào trái với quy định của luật;
  • Gây phương hại hoặc gây thương tích cho người khác hoặc xâm phạm quyền của người khác.
 • Khi dịch vụ bao gồm nhà cung cấp dịch vụ chuyên chở, lấy hàng hoặc mua hàng thay mặt bạn, bạn đồng ý và cấp cho nhà cung cấp dịch vụ đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền cần thiết để cho nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ này.
 • Nhà cung cấp dịch vụ phải đồng ý rằng họ sẽ cung cấp dịch vụ một cách cẩn trọng và an toàn. Tuy nhiên, bạn sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng về sự an toàn của chính bạn trong khi sử dụng dịch vụ, và bạn phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

6. Thiết bị di động của bạn

6.1 Quyền truy cập của bạn vào ứng dụng người dùng

Quyền truy cập của bạn vào ứng dụng người dùng sẽ được thực hiện thông qua thiết bị di động. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng bạn tải xuống và cài đặt đúng phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của ứng dụng người dùng) vào thiết bị di động của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm nếu bạn không có thiết bị tương thích hoặc nếu bạn không cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm (bao gồm phiên bản mới nhất của ứng dụng người dùng) vào thiết bị di động của bạn.

6.2 Trong trường hợp thiết bị di động bị mất

Trong trường hợp thiết bị di động bị mất, bị đánh cắp, bị hỏng và/hoặc không thuộc quyền chiếm hữu hay kiểm soát của bạn, và điều này làm lộ thông tin tài khoản của bạn cho người khác hoặc ảnh hưởng đến quyền và/hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp của Công ty, bạn phải thông báo ngay cho Công ty và tuân thủ quy trình được Công ty thông báo, hướng dẫn.

6.3 Bạn phải tự chịu trách nhiệm đăng ký mua thuê bao gói dịch vụ internet và di động phù hợp

Bạn phải tự chịu trách nhiệm đăng ký mua thuê bao gói dịch vụ internet và di động phù hợp và đối với bất kỳ khoản phí phải thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của bạn, ví dụ, các khoản chi phí điện thoại, SMS và dữ liệu internet. Bạn thừa nhận rằng việc bạn sử dụng hệ thống có thể tiêu tốn nhiều dung lượng dữ liệu và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng lượng dữ liệu đó và các khoản chi phí liên quan.

7. Điều khoản tài chính

7.1 Ứng dụng người dùng

Bạn được phép tải xuống và/hoặc truy cập miễn phí ứng dụng người dùng được cung cấp cho bạn để sử dụng hệ thống.

7.2 Chi phí người dùng

Nhà cung cấp dịch vụ được quyền yêu cầu bạn thanh toán chi phí cho dịch vụ, và khoản chi phí này có thể bao gồm:

 • Khoản chi phí áp dụng đối với từng trường hợp sử dụng dịch vụ;
 • Mọi khoản thuế áp dụng được tính theo quy định của pháp luật hiện hành (gọi chung là chi phí người dùng). Chi phí cho từng trường hợp sử dụng dịch vụ, mọi khoản phí hủy dịch vụ và/hoặc thuế (trong trường hợp áp dụng) sẽ được tính thông qua ứng dụng người dùng và tất cả các khoản phí khác sẽ được nhà cung cấp dịch vụ nhập thủ công vào ứng dụng (và không được cộng thêm bất kỳ khoản tiền nào khác vào những khoản phí này) và được bạn thanh toán qua ứng dụng người dùng hoặc bằng phương thức khác theo các chính sách. Bạn có quyền thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ về một khoản chi phí khác cho việc cung cấp dịch vụ, giá chi đã được thỏa thuận này chỉ được áp dụng sau khi thông báo cho Công ty và được thể hiện là chi phí dịch vụ trong ứng dụng.

7.3 Công ty có thể cập nhật cơ sở tính chi phí người dùng

Công ty có thể cập nhật cơ sở tính chi phí người dùng thông qua hệ thống vào bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của Công ty. Mọi chi phí người dùng vào hoặc sau ngày cập nhật có hiệu lực sẽ được tính theo cơ sở tính chi phí đã được cập nhật.

7.4 Ứng dụng người dùng

Ứng dụng người dùng có thể cung cấp cho bạn quyền lựa chọn hủy dịch vụ nhất định trước khi dịch vụ đó bắt đầu. Nếu bạn quyết định hủy dịch vụ, bạn có thể phải trả khoản phí hủy dịch vụ.

7.5 Khi sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ, bạn phải có mặt tại vị trí xác định trước hoặc vào thời điểm đã được xác định của hệ thống qua ứng dụng người dùng. Nếu bạn không có mặt, nhà cung cấp dịch vụ được quyền hủy dịch vụ và bạn có thể phải trả phí hủy dịch vụ.

7.6 Bạn xác nhận và đồng ý rằng trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép

Bạn xác nhận và đồng ý rằng trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, Công ty có thể điều chỉnh hoặc hủy chi phí người dùng phải thanh toán liên quan đến từng trường hợp sử dụng dịch vụ cụ thể trong phạm vi hợp lý (ví dụ, khi Công ty xác định rằng có lỗi trong việc tính chi phí ban đầu, rằng bạn đã không tuân thủ điều khoản sử dụng này, rằng khoản phí đã được tính khi đáng lẽ ra không được tính, hoặc ngược lại, hoặc trong trường hợp có khiếu nại).

7.7 Khuyến mãi

Để khuyến khích việc sử dụng hệ thống, vào từng thời điểm Công ty có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, đưa ra các chương trình ưu đãi và khuyến mãi dựa trên việc bạn đáp ứng các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ các điều kiện đã được xác định cụ thể. bạn có thể quyết định có tham gia chương trình ưu đãi và khuyến mãi hay không. Nếu bạn quyết định tham gia, bạn được quyền hưởng lợi từ các chương trình ưu đãi và khuyến mãi tương ứng đó với điều kiện bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ tất cả các điều kiện đã được xác định cụ thể, đáp ứng yêu cầu hợp lý của Công ty. Nếu bạn không đáp ứng điều kiện và yêu cầu như vậy, bạn sẽ không được quyền hưởng các lợi ích của các chương trình ưu đãi và khuyến mãi tương ứng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng các ưu đãi và khuyến mãi đó cho mục đích sử dụng dự kiến của chương trình và sẽ không lạm dụng, sao chép, bạn hoặc chuyển giao chương trình ưu đãi và khuyến mãi dưới bất kỳ hình thức nào. bạn cũng hiểu rằng các chương trình ưu đãi và khuyến mãi không thể được đổi thành tiền mặt và có thể hết hạn vào ngày nhất định, ngay cả trước khi bạn sử dụng các chương trình đó.

7.8 Thanh toán

 • Bạn phải thanh toán chi phí người dùng bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán được chấp nhận thông qua ứng dụng người dùng vào từng thời điểm, bao gồm (tùy từng trường hợp áp dụng) thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ.
 • Trong trường hợp bạn quyết định thanh toán chi phí người dùng qua ứng dụng người dùng, bạn cấp cho Công ty đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để ghi nợ khoản chi phí người dùng liên quan bằng phương thức thanh toán mà bạn đã đăng ký và thay mặt bạn chuyển tiền cho nhà cung cấp dịch vụ, sau khi Công ty khấu trừ (tùy từng trường hợp áp dụng) các khoản thanh toán liên quan theo các thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ.
 • Tất cả các khoản thanh toán phải bằng Đồng Việt Nam.

7.9 Thuế

 • Điều khoản sử dụng này phải tuân theo mọi khoản thuế, thuế quan, phí, lệ phí và/hoặc chi phí áp dụng, bất kể bằng loại tiền tệ nào, có thể có hiệu lực và liên quan đến mọi khoản thuế áp dụng trong tương lai có thể được ban hành bất kỳ thời điểm nào.
 • Bạn đồng ý thực hiện mọi công việc và hành động cần thiết và theo yêu cầu của pháp luật hiện hành để cho phép, hỗ trợ và/hoặc giúp Công ty khiếu nại hoặc xác định mọi khoản chi phí đầu vào áp dụng, khoản bù trừ, chiết khấu hoặc hoàn lại đối với bất kỳ khoản thuế nào đã nộp hoặc phải nộp liên quan đến hệ thống và/hoặc dịch vụ.

8. Bồi thường và trách nhiệm pháp lý

8.1 Bồi thường

Bạn phải bồi thường và đảm bảo cho Công ty, các thành viên, nhân viên của các bên không bị phương hại đối với mọi khiếu nại, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, nghĩa vụ và chi phí (bao gồm phí tổn và chi phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 • Việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ pháp luật hiện hành nào;
 • Việc bạn sử dụng hệ thống và/hoặc dịch vụ, bao gồm:
  • Bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba (bao gồm cả khiếu nại của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào) phát sinh từ việc bạn sử dụng hệ thống và/hoặc dịch vụ;
  • Đối với bất kỳ dịch vụ nào mà bạn nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ.

8.2 Cơ sở mà hệ thống được cung cấp

 • Hệ thống được cung cấp “như hiện trạng” và “như hiện có”. Công ty không đưa ra các tuyên bố, cam kết và bảo đảm về khả năng tiêu thụ, doanh số, lợi nhuận, sự phù hợp cho một mục đích, mục tiêu cụ thể.
 • Không giới hạn điều khoản 8.2, Công ty không tuyên bố, cam kết, bảo đảm hoặc bảo hành về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hoặc tính khả dụng của hệ thống, hoặc rằng hệ thống sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc sẽ tương thích với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác, hoặc rằng bất kỳ dữ liệu nào đều chính xác hoặc tin cậy.
 • Công ty không cung cấp và không chịu trách nhiệm cung cấp hoặc đảm bảo cung cấp dịch vụ. Công ty không đảm bảo chất lượng, sự phù hợp, sự an toàn hoặc năng lực của nhà cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào khác.
 • Hệ thống có thể bị hạn chế, chậm trễ và các sự cố khác vốn có trong việc sử dụng internet và truyền thông điện tử bao gồm thiết bị do bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ viễn thông bị lỗi, không kết nối được, ngoài phạm vi phủ sóng, bị tắt hoặc không hoạt động. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi chậm trễ, không giao hàng, không cung cấp được, thiệt hại hoặc tổn thất do các sự cố do các nguyên nhân kể trên gây ra.
 • Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của Công ty bằng văn bản, thời điểm cụ thể được xác định cho dịch vụ chỉ là ước tính và không chính xác tuyệt đối. Cả Công ty và nhà cung cấp dịch vụ đều không bảo đảm, cam đoan hoặc cam kết đáp ứng dụng thời điểm cụ thể đã được xác định.

8.3 Loại trừ và giới hạn trách nhiệm

 • Không có nội dung nào trong điều khoản sử dụng này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của các bên về bất kỳ trách nhiệm nào khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về:
  • Những thiệt hại gián tiếp, không chủ ý, mang tính răn đe hoặc phát sinh do hậu quả;
  • Mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất hoạt động kinh doanh, mất uy tín, mất hợp đồng hoặc mất cơ hội kinh doanh; 
  • Thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, phát sinh từ, liên quan đến hoặc có liên hệ với hệ thống hoặc dịch vụ, cho dù theo hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác.
 • Trừ khi được quy định trong điều khoản cụ thể, trong mọi trường hợp, tổng mức chịu trách nhiệm tối đa của Công ty phát sinh theo/và liên quan đến hệ thống, dịch vụ và/hoặc điều khoản sử dụng này, cho dù theo hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác, không vượt quá mức chi phí người dùng được bạn thanh toán cho Công ty liên quan đến sự kiện phát sinh khiếu nại theo điều khoản sử dụng này.
 • Trừ khi được quy định rõ ràng trong điều khoản cụ thể, bất kỳ khiếu nại nào của bạn đối với Công ty theo/hoặc liên quan đến hệ thống, dịch vụ hoặc điều khoản sử dụng này phải được thông báo cho Công ty trong vòng ba (3) ngày sau khi sự việc phát sinh khiếu nại đó xảy ra, nếu không được thông báo trong khoảng thời gian trên, bạn sẽ mất bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào mà bạn có thể có đối với khiếu nại đó.

9. Thời hạn và chấm dứt

 • Điều khoản sử dụng này sẽ tiếp tục cho đến khi được chấm dứt theo các điều khoản trong điều khoản sử dụng này.
 • Công ty có thể chấm dứt điều khoản sử dụng này, và/hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần hệ thống của bạn:
  • Bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì bằng việc gửi thông báo cho bạn; 
  • Ngay lập tức, dù kèm theo hoặc không kèm theo thông báo, nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản sử dụng này, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của Công ty.
 • Bạn không có nghĩa vụ sử dụng hệ thống và có thể ngừng sử dụng hệ thống vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách hủy tài khoản của bạn và xóa vĩnh viễn ứng dụng người dùng khỏi thiết bị di động của bạn, theo đó sẽ vô hiệu hóa việc sử dụng ứng dụng người dùng của bạn. Điều khoản sử dụng này sẽ tự động chấm dứt khi bạn xóa vĩnh viễn ứng dụng người dùng khỏi thiết bị di động của bạn.
 • Khi điều khoản sử dụng này chấm dứt hoặc hết hạn vì bất kỳ lý do gì, bạn phải:
  • Ngay lập tức (và trong mọi trường hợp trong vòng ba ngày), thanh toán bất kỳ khoản tiền nào còn nợ Công ty (khoản tiền này sẽ ngay lập tức đến hạn phải trả vào thời điểm chấm dứt hoặc hết hạn), bao gồm mọi khoản thanh toán chưa được thực hiện liên quan đến dịch vụ do bạn yêu cầu trước khi chấm dứt hoặc hết hạn;
  • Ngay lập tức xóa và gỡ bỏ hoàn toàn ứng dụng người dùng khỏi thiết bị di động của bạn.

10. Quyền bảo mật

Bạn đồng ý và chấp thuận việc Công ty sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn như được nêu trong chính sách bảo mật đính kèm trên web/app, được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm.

11. Tranh chấp

 • Điều khoản sử dụng này và mọi tranh chấp phát sinh từ/hoặc liên quan đến điều khoản sử dụng này (bao gồm mọi vi phạm cáo buộc hoặc nghi ngờ về tính hợp lệ hoặc hiệu lực thi hành của điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản sử dụng này) sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.
 • Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết chung thẩm thông qua thủ tục tố tụng theo luật pháp Việt Nam.

12. Điều khoản chung

 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc việc không thực hiện do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công ty.
 • Bạn không được tiết lộ cho bất kỳ người nào vào bất kỳ thời điểm nào mọi thông tin bảo mật liên quan đến hoạt động kinh doanh, công việc, khách hàng hoặc nhà cung cấp của Công ty hoặc bất kỳ đơn vị liên kết nào của Công ty.
 • Công ty có toàn quyền sửa đổi điều khoản sử dụng này vào từng thời điểm. Công ty sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với điều khoản sử dụng; tuy nhiên bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét điều khoản sử dụng thường xuyên và việc bạn tiếp tục sử dụng hệ thống sẽ được xem là sự chấp nhận của bạn đối với các sửa đổi. Ngoài các trường hợp nêu trên, không có bổ sung hoặc sửa đổi nào đối với điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực ràng buộc các bên trừ khi được các bên lập thành văn bạn.
 • Quyền của mỗi bên theo điều khoản sử dụng này có thể được thực thi thường xuyên khi cần thiết, được cộng dồn và không loại trừ các quyền hoặc biện pháp khắc phục được pháp luật quy định và chỉ có thể được từ bỏ bằng văn bản một cách cụ thể. Sự chậm trễ trong việc thực thi hoặc việc không thực thi bất kỳ quyền nào không được xem là sự từ bỏ quyền đó.
 • Điều khoản sử dụng này là toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết của các bên liên quan đến nội dung chủ đề của điều khoản sử dụng này và thay thế mọi thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đây giữa các bên liên quan đến nội dung chủ đề đó. Các bên bằng điều khoản sử dụng này cũng loại trừ tất cả những điều khoản ngụ ý trong thực tế. Khi ký kết điều khoản sử dụng này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, cam đoan, bảo đảm, cam kết, hứa hẹn hoặc đảm bảo của bất kỳ người nào trừ khi được nêu rõ trong điều khoản sử dụng này. Mỗi bên từ bỏ một cách không hủy ngang và vô điều kiện tất cả các khiếu nại, quyền và biện pháp khắc phục mà mỗi bên có thể có liên quan đến bất kỳ điều nào đã nói ở trên nếu không có quy định tại điều này. Không có nội dung nào trong điều khoản sử dụng này loại trừ trách nhiệm về gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác mà không được giới hạn hoặc được loại trừ theo pháp luật hiện hành.
 • Bạn không được chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo điều khoản sử dụng này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty, vào bất kỳ thời điểm nào có thể chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng lại, chuyển giao, ký hợp đồng phụ hoặc định đoạt theo hình thức khác các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo hoặc sự chấp thuận (trừ trường hợp pháp luật hiện hành có yêu cầu).
 • Nếu bất kỳ Tòa án hoặc cơ quan thẩm quyền nào xác định rằng bất kỳ phần nào của điều khoản sử dụng này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành theo pháp luật hiện hành thì các phần còn lại của điều khoản sử dụng này sẽ vẫn duy trì hiệu lực đầy đủ và các điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành đó sẽ được thay thế bằng điều khoản hợp pháp, hợp lệ và có hiệu lực thi hành trong phạm vi tối đa có thể, điều khoản này có hiệu lực tương đương với phần được thay thế của điều khoản sử dụng này.
 • Một chủ thể không phải là một bên của điều khoản sử dụng này sẽ không có quyền dựa vào hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào của điều khoản sử dụng này.
 • Công ty có thể gửi thông báo cho bạn bằng một thông báo chung được đăng trên ứng dụng người dùng hoặc trang điện tử hoặc gửi đến địa chỉ email của bạn được nêu trong tài khoản của bạn. Bạn phải thông báo cho Công ty bằng cách gọi số hotline hoặc gửi email về địa chỉ được hiển thị trong web/app.